Търговецът ще изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 10 (десет) работни дни от датата на потвърждението, изпратено на потребителя относно поръчката. В случай, че не може да изпълни поръчката, тъй като продуктът не е в наличност, търговецът ще информира потребителя за тази ситуация.

По желание на потребителя, търговецът може да достави подобен продукт със същата цена в случай, че поисканият продукт не е в наличност.

Продуктът ще бъде доставен на клиента чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е до врата или офис на куриерската фирма. Освен ако не съществува изрична договорка с потребителя, търговецът не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма.

Търговецът ще опакова подобаващо продуктите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

Отказ от поръчка – Потребителят/клиентът има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 – (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на продукта, с удържане на разходите за връщане и тези, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Горе написаното не се отнася за индивидуални поръчки.

В случай на връщането на продукти, които са разопаковани, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, без аксесоари или други подобни, търговецът има правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на потребителя след оценка на щетите.

При връщането на продукти, които са били изпратени към клиента с безплатна доставка, то тогава клиента заплаща доставката и в двете посоки.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 14 (четиринадесет) дни от връщането, по посочена от потребителя/клиента банкова сметка или в случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането.

Към пратката с върнатия продукт, следва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за връщане, замяна и рекламации, съгласно приложение № 6 от ЗПП.

Ако не бъдат спазени описаните по-горе условия, искането за връщане няма да бъде разгледано от търговеца, а продуктите ще бъдат върнати на потребителя/клиента за негова сметка. Куриерските разходи за върнатата стока са за сметка на потребителя/клиента.

 Замяна за друг продукт – Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, www.arwen.bg приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане.

Рекламации – Рекламации могат да бъдат предявени в случай на констатирани производствени дефекти на стоката, за които клиентът не е бил информиран. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

В случаите на рекламация, търговецът поема за негова сметка стойността на куриерските услуги. Рекламации се приемат по реда описан в чл.122 и следващите от ЗЗП.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 (двадесет и четири) часа от получаването й.